วิธีการชำระเงินธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
ธนาคารกรุงเทพ 064-7-03718-3 ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ธนาคารกสิกรไทย 741-2-51596-4 ออมทรัพย์ อโศก
ธนาคารไทยพาณิชย์ 234-212153-0 ออมทรัพย์ อโศกทาวเวอร์ส
ธนาคารกรุงไทย 981-8-56504-5 ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร

หมายเหตุ

1. ค่าบริการและค่าโฆษณาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
3. ค่าโฆษณาจะโอนเข้าสู่บัญชี Google ตามจำนวนที่หักภาษีแล้วเท่านั้น


เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงินพร้อมระบุ ชื่อเว็บไซต์ มาที่ Fax. 02-260-6402

หรือ
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
   LINE ID : iADVER